Ondernemingsgegevens


Raf Houben

Broekstraat 12

3540 Herk-de-Stad

rafhouben@hotmail.com

+(32) (0)489 81 71 75

BE 96 0636 7881 2705

BE0739.938.368

Artikel 1: Algemene bepalingen


De website van Stal Farasohof  (Raf Houben), een eenmanszaak gevestigd te Broekstraat 12 – 3540 Herk-de-Stad, BTW BE0739.938.368 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze  website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Raf Houben aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit in de webshop of per kerende e-mail vermeld voor de levering effectief zal plaatsvinden.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Op voer geldt een BTW tarief van 6%, alle overige producten of diensten vallen onder het 21% BTW-stelsel.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. Raf Houben is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Raf Houben is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Raf Houben kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Via onze webshop www.farasohof.be/webshop kan de klant producten aan zijn winkelmandje toevoegen tot de bestelling volledig is. De prijs exclusief transportkosten zal direct afleesbaar zijn in het besteloverzicht. 

In de volgende stap van de bestelling, zal de klant zijn persoonlijke gegevens, facturatiegegevens en leveringsadres moeten ingeven om tot een definitieve sluiting van het aankoopcontract te komen afhandeling (indien de klant nog niet met zijn persoonlijke account ingelogd was). De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de adres-, facturatie-, contact- en leveringsgegevens.

De klant dient vervolgens een keuze uit de betalingsmethoden te maken en vervolgens de ‘algemene voorwaarden’ te aanvaarden door dit vakje aan te vinken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Vooraf overmaken
  • Betaling via factuur
  • Betaling bij afhaling

Nadat de klant voorgaande stappen bevestigd heeft zal hij per e-mail een bevestiging van zijn bestelling toegezonden krijgen.

 

Artikel 5: Afhaling en levering

Standaard dienen alle bestellingen afgehaald worden op afspraak. Raf Houben verbindt zich ertoe dat voorradige producten binnen de 3 dagen afgehaald kunnen worden. Bij bestellingen met een orderbedrag van minstens 250 € is levering gratis. Levering van kleinere bestelling is op afspraak eveneens mogelijk. In dit geval verbindt Raf Houben verbindt zich ertoe dat voorradige producten binnen de 7 dagen geleverd worden.  Raf Houben stelt zich niet verantwoordelijk voor vertragingen welke het gevolg zijn tijdens het transport van de goederen of omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten binnen de 24 uur door de Klant onverwijld worden gemeld aan Raf Houben.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment van afhaal of het moment van levering. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Raf Houben.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Raf Houben te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid en de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Raf Houben zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 24 uur na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Artikel 9: Contact opnemen

Raf Houben is bereikbaar via e-mail: rafhouben@hotmail.com. Telefonisch: 0489 81 71 75 of via post: Broekstraat 12, 3540 Herk-de-Stad.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Ingeval van niet- of laattijdige betaling is de klant vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Raf Houben zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Raf Houben, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Raf Houben heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).